BUILD Finance今天的价格是32.271099,24小时的交易量是1.2,价格在过去24小时内上涨148.92,有最大的100000.0货币供应。推荐的交易所是<a href='https://hoo.com/'>hoo</a>。要探索地址和交易,您可以使用区块浏览器,例如<a href='https://etherscan.io/token/0x6e36556b3ee5aa28def2a8ec3dae30ec2b208739'>https://etherscan.io/token/0x6e36556b3ee5aa28def2a8ec3dae30ec2b208739,</a>有关其他信息,请浏览 <a href='https://letsbuild.finance/'>https://letsbuild.finance/</a>。