Kush Finance是一种去中心化金融(DeFi)治理令牌,缩写为kSeed(kush.SEED),它允许持有人将其kSEED入股以获取Kush Finances的辅助令牌,即kKUSH(kush.KUSH)。