Newdex平台生态通证,是基于EOS主网发行的生态通证,可应用于Newdex平台的众多场景。NDX发行总量限定为100亿,而且永不增发。Newdex平台生态通证价值包括:回购销毁、抵押优惠、糖果空投、广告竞价、自主上币等。